Het gesprek: frequent verzuim

Wanneer een medewerker frequent verzuimt, kunt u beslissen met de werknemer in gesprek te gaan hierover. Ga dit gesprek met een duidelijk doel voor ogen. In het gesprek is het belangrijk om te achterhalen:

        Waarom de medewerker vaak verzuimd

        Welke gevolgen dit heeft

        Hoe het verzuim verminderd kan worden

Bij elke topic is het belangrijk om te kijken naar wat de organisatie en de werknemer hierin betekent. Laat het gesprek zo natuurlijk mogelijk verlopen om de medewerker op zijn gemak te stellen.

Om het gesprek goed voor te bereiden is het goed om op de hoogte te zijn van de volgende wetten:

 1. Wet verbetering poortwachter: Deze wet heeft betrekking op de re-integratie van zieke werknemers. Het vereist dat werkgevers samenwerken met zieke werknemers en hun behandelaars om hen te helpen terug te keren naar het werk.
 2. Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet): Deze wet verplicht werkgevers om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en om werknemers te beschermen tegen gezondheidsrisico’s.
 3. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): Deze wet beschermt de persoonlijke gegevens van werknemers en beperkt de informatie die werkgevers kunnen verzamelen en opslaan over hun werknemers.
 4. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL): Deze wet verbiedt leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer en vereist dat werkgevers zorgen voor gelijke behandeling van werknemers van alle leeftijden.
 5. De Algemene Verordening Gegevensbescherming): Tijdens het gesprek is het belangrijk om de privacy van de medewerker te respecteren om de vertrouwensrelatie tussen werkgever en -nemer te behouden. De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zegt hier wat over

Dit hoeft de medewerker niet over zijn ziekte te vertellen:

 1. De medische geschiedenis van de medewerker: U mag niet vragen naar de medische geschiedenis van de medewerker, zoals eerdere ziektes of aandoeningen.
 2. Details van de behandeling: U mag niet vragen naar details over de medische behandeling van de medewerker, zoals medicijnen, medische procedures of therapieën.
 3. De diagnose: U mag niet vragen naar de specifieke diagnose van de medewerker, alleen naar de aard van de ziekte.
 4. Familiale medische geschiedenis: U mag niet vragen naar de medische geschiedenis van familieleden van de medewerker.
 5. De medische conditie van andere werknemers: U mag niet vragen naar de medische conditie van andere werknemers, zelfs niet als dit relevant is voor het werk van de medewerker.

Als werkgever mag u wél naar deze informatie vragen:

 1. De aard van de ziekte: De medewerker moet u vertellen wat de aard van zijn ziekte is en of deze tijdelijk of permanent is. Dit helpt u om te bepalen wat voor soort ondersteuning de medewerker nodig heeft en om te begrijpen of en wanneer de medewerker kan terugkeren naar het werk.
 2. De verwachte duur van de ziekte: De medewerker moet u vertellen hoe lang hij of zij verwacht afwezig te zijn van het werk vanwege de ziekte. Dit helpt u om te plannen voor de afwezigheid van de medewerker en om te bepalen welke stappen er moeten worden genomen om de werkzaamheden voort te zetten.
 3. De gevolgen van de ziekte voor het werk: De medewerker moet u vertellen hoe zijn of haar ziekte het werk beïnvloedt en welke taken hij of zij wel of niet kan uitvoeren. Dit helpt u om passende maatregelen te nemen om de medewerker te ondersteunen bij zijn of haar terugkeer naar het werk.
 4. De prognose voor herstel: De medewerker moet u vertellen wat zijn of haar prognose is voor herstel en hoe de behandeling zal verlopen. Dit helpt u om te plannen voor de toekomst en om te bepalen wanneer de medewerker terug kan keren naar het werk.

Stel eerst een doel voor uzelf voor het gesprek. Probeer het gesprek zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met inachtneming van deze informatie kunt u vragen gaan stellen. Enkele voorbeelden zijn:

 1. Hoe vaak ben je in de afgelopen twaalf maanden ziekgemeld, en hoe lang duurde zo’n melding?
  TIP – Zet alle feiten op een rijtje:
 1. Kun je uitleggen waarom je de afgelopen tijd vaak afwezig bent geweest?
  TIP – Ga hier open in en vraag door.
 1. Heb je enige medische reden voor je afwezigheid? En heb je ons daarvan op de hoogte gesteld?
  TIP – Vraag door over de aard en duur van het probleem, maar houd er rekening mee dat u niet daar diagnose mag vragen!
 1. Ben je op de hoogte van ons beleid met betrekking tot verzuim en weet je wat er van je wordt verwacht als het gaat om het melden van afwezigheid?
  TIP – Zorg ook dat je hier zelf goed van op de hoogte bent. Benader deze vraag op een manier waarin de werknemer niet het gevoel krijgt overhoord te worden maar zorg voor een vriendelijke en steunende toon.
 1. Zijn er factoren op het werk die hebben bijgedragen aan je afwezigheid? Bijvoorbeeld stress, werkdruk of conflicten met collega’s?
  TIP – Vraag goed door, hier kan erg belangrijke
 1. Heeft je afwezigheid gevolgen gehad voor je werk of voor de werkzaamheden van je collega’s? Zo ja, hoe denk je deze gevolgen te kunnen oplossen?
 1. Zijn er aanpassingen of ondersteuning die je nodig hebt om je werk beter te kunnen doen en je afwezigheid te verminderen?
  TIP – Wanneer de medewerker geen antwoord weet, doe je mogelijke voorstellen. Vraag echter goed door hoe deze aanpassing de medewerker gaat helpen.
 1. Zijn er andere zorgen of problemen die je op dit moment hebt en die mogelijk hebben bijgedragen aan je afwezigheid?
  TIP – Medewerkers zullen terughoudend zijn met antwoorden op deze vraag, dus vraag door, maar bewaak privacygrenzen.
 1. Kun je ons vertellen wat je van plan bent om te doen om je afwezigheid te verminderen en beter te presteren op het werk?
  TIP – Denk mee met de medewerker! Wat kan de organisatie hierin faciliteren?